[Docscaliu-info]lanzamiento EuropeSwPatentFree (i noticies varies de patents de programari)

xdrudis a tinet.org xdrudis a tinet.org
div set 19 13:55:37 CEST 2003


No m'adoanva que no puc enviar a docscaliu-info en el bcc:, així que 
suposo que no haureu rebut això. 

Vaig for?a atrefegat i no tinc temps de redactar notes de not?cies a temps, 
aix? que aprofito aquesta convocat?ria de protesta per passar-ne algunes. 
Qui estigui interessat en not?cies fresques sobre patents de programari
(en angl?s) recordeu que us podeu subscriure a les not?cies de la FFII 
http://lists.ffii.org/mailman/listinfo/news
o anar mirant 
http://proinnova.hispalinux.es/notas-prensa
http://swpat.ffii.org/index.ca.html#news

No us deixeu el missatge important al final perqu? tothom participi en la protesta!.

---------
Acaba el termini per presentar esmenes a la directiva de patents de programari.
Segons l'agenda (que encara diu que ?s provisional per? ja no sembla gaire
probable que canv?i, si no ho van fer a la confer?ncia de presidents d'ahir), 
no s'ha tornat a ajornat la votaci? i el parlament discutir? i decidir? el 
23 i 24 de setembre. Les esmenes s'havien de presentar abans d'ahir a les 12:00,
Comencen a sortir publicades 

aqui hi ha fitxers en format MS Word ( :( )
http://www.europarl.eu.int/direct/application/fr/vote/contentAmend.asp?num=A5-0238.2003

aqu\355 hi ha fitxers en PDF
en alguns idiomes
 http://swpat.ffii.org/papers/eubsa-swpat0202/plen0309/amendpdf.tbz

Agenda de la sessi? plen?ria
Multiling?e http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?PROG=AGENDA&L=ES&REF=2003-09-2&QUERY=ALL-SIT&NAV=S 


Noticies Varies.

La Universitat Jaume I s'oposa a les patents de programari
Catal? http://www.uji.es/com/noticies/mpatenta.html

Una associaci? de 2 000 000 PiMEs s'oposa a les patents de programari.
Angl?s http://swpat.ffii.org/papri/eubsa-swpat0202/ceapme0309/index.en.html

El president de la Confederaci? Europea de Sindicats escriu una carta a 
la UE demanant que rebutgin la directiva i estudi?n m?s acuradament el problema.
Castell? http://comfia.info/article.php?sid=9205

Els Estats Units d'Am?rica pressionen el Parlament Europeu 
per defensar els interessos dels posse?dors de patents nordamericans
(a favor de les patents de programari)
Angl?s http://swpat.ffii.org/papri/eubsa-swpat0202/ustr0309/index.en.html

El director de sistemes d'informaci? de Renault, i president del
CIGREF (Club Informatique des Grandes Enterprises Fran?aises,
http://www.cigref.fr) es pronuncia contra les patents de programari
"Pour moi et pour le CIGREF, la r?ponse est non, pas de brevetabilit? !"
("Per a mi i per CIGREF, la presposta ?s no, no a la patentabilitat !")
Franc?s http://standblog.com/index.php?m=200309#p93113028

Aproximadament un quart de mili? de signatures recollides a
multiling?e http://petition.eurolinux.org

Accions de protesta per al 23 de setembre a Estrasburg 
Angl?s, Franc?s, Alemany http://strasbourg.linuxfr.org/pat/

Samarretes contra les patents de programari
Angl?s http://openstuff.net/index.py/prod_info/prod_id/45

1&1, un proveidor d'acc?s a internet alemany (1200 treballadors, 
2 000 000 de contractes) s'oposa a la directiva de patents de programari 
Alemany http://www1.1und1.de/index.php?PHPSESSID=70a1ee340a8c7b73a56b1fa455f62cea&page=press&mode=displayDetail&id=93

Algunes aparicions del tema en premsa
http://wiki.ael.be/index.php/PressEcho

----- Forwarded message 


17 de septiembre de 2003                       ProInnova

Patentes de software: Divulgaci?n mediante la acci?n EuropeSwPatentFree

[Nota informativa de ProInnova]

Ante la inminente votaci?n en el Parlamento Europeo de la Directiva McCarthy
que permitir?a la entrada de las patentes del software, y despu?s de
acontecimientos recientes que dejan ver la gran desinformaci?n habida al
respecto, desde ProInnova lanzamos una nueva acci?n en la red: EuropeSwPatentFree.

La acci?n consiste en hacer que la palabra EuropeSwPatentFree aparezca por toda
la red, siempre enlazada a la URL principal
http://EuropeSwPatentFree.hispalinux.es , la cual llevar? al visitante a una
p?gina donde se le dar? informaci?n clara, concisa, y en su idioma.

?sto lo podemos conseguir f?cilmente entre todos poniendo el enlace en nuestro
website, o en nuestra firma de correo, o en los mensajes a los foros, o en
nuestro weblog... Seguro que se nos pueden ocurrir muchos sitios m?s, y con cada
sitio que se nos ocurra estamos informando a m?s personas del peligro existente.

Aquellos que dipongan de espacio web podr?n bajarse los archivos que conforman
la p?gina informativa, traducirlos si hace falta a su idioma, y disponerlos en
la WWW. Mediante un formulario nos notificar? el alta del mirror, y pasar? a
la lista que mantendremos en el nodo principal. ?ste ser? quien se encargue de
recibir a los visitantes y dirigirlos a un mirror de entre todos los que
disponen de la p?gina en su idioma.

As? pues, las diversas formas de colaborar son las siguientes:
    - Enlace en las firmas de correo, foros
    - Enlace en websites
    - Env?o del texto informativo por email
    - "Mirroring" de la p?gina web
    - Traducciones de la p?gina web

Cada d?a que pasa se desvelan m?s todav?a los actores que hay en juego, y han
sido muy positivos todos los apoyos recibidos tanto desde el sector empresarial
y m?s en concreto de las PYMES, como desde el universitario, pasando por la cara
social de la red. Pero a?n as? creemos que es necesario acercar la problem?tica
actual a todo el sector de usuarios de la inform?tica. Y para ?sta tarea, nadie
mejor que la propia Red.

Referencias

 * URL y nodo principal de la acci?n
  http://EuropeSwPatentFree.hispalinux.es/

 * Formulario de contacto con los coordinadores de la acci?n
  http://EuropeSwPatentFree.hispalinux.es/contact.es.html

 * Informaci?n sobre mirroring (en ingl?s)
  http://EuropeSwPatentFree.hispalinux.es/mirrors.html

 * ProInnova
  http://proinnova.hispalinux.es/
-- NOTA EN INGL?S PARA ENVIAR A CONTACTOS EUROPEOS --
September 17th, 2003                       ProInnova

Software Patents: Spreading through the EuropeSwPatentFree network action

[ProInnova Informative Release]

Over the imminent McCarthy Directive voting in the European Parliament which
could introduce the software patents in europe, and after recent events showing
up a big misunderstanding in the subject, from ProInnova Working Group we launch
a new network action: EuropeSwPatentFree.

The action lies in making the word EuropeSwPatentFree as more ubiquitous as
possible in all the network, always linked to its main URL
http://EuropeSwPatentFree.hispalinux.es , which will redirect the visitors to a
web page filled up with clear and concise internationalized information.

We can achieve this mission easily, just putting the link in our website, or in
our e-mail signature, or in forums messages, or in our weblog... I bet we can
find many other places, and with each one we will be reporting other people
about the current danger.

Those who have web hosting space will be able to download the files of the web
page, translate them if needed to their language, and put them in the WWW.
Through a web form we will be notified of the mirror startup, and this will join
the list mantained by the main node. The latter will redirect the visitors to a
mirror, selected from the list, and hosting the desired language.

So then, there are the following ways to support the action:
    - Link in your email & forums signatures
    - Link in your website
    - Sending the informative note by email
    - Mirroring of the web page
    - Translation of the web page

Day by day we see how the players of this game reveal their faces, and had been
so positive all the backings received from the business sector -certainly the
SMEs sector- as much as universities, and of course the social face of the
network. But we still believe it is necessary to bring the present scenario to
all the computing users sector. And nothing better for this task than the
network itself.

References

 * URL and main node of the action
  http://EuropeSwPatentFree.hispalinux.es/

 * Action coordinators contact form
  http://EuropeSwPatentFree.hispalinux.es/contact.es.html

 * Mirroring information (in english)
  http://EuropeSwPatentFree.hispalinux.es/mirrors.html

 * ProInnova Working Group
  http://proinnova.hispalinux.es/


-- 
Alfonso Corretti <alfonso.corretti a hispalinux.es>
HispaLiNUX - Asociaci?n de Usuarios Espa?oles de GNU/LiNUX
Socio n?mero 01505-0602-4

- Yo tambi?n quiero una Europa libre de Patentes de Software -
--------------------------------------------------------------
 EuropeSwPatentFree - http://EuropeSwPatentFree.hispalinux.es
--------------------------------------------------------------


-- 
- jo també vull una Europa lliure de patents de programari -
--------------------------------------------------------------
 EuropeSwPatentFree - http://EuropeSwPatentFree.hispalinux.es
--------------------------------------------------------------
NoEPatents http://www.noepatents.org

Xavi Drudis Ferran
xdrudis a tinet.org
Més informació sobre la llista de correu caliu-info